Wetenschap

Chronische Pijn


keukenhof.kl.JPG, May 2017

U bevindt zich op de startpagina van het wetenschapsgedeelte.

In dit deel zullen een aantal publicaties verschijnen van onderzoeken verricht in de periode 1982-1986 inclusief bespreking en evaluatie aan de hand van voortschrijdend inzicht van 1986 tot heden. De achtergrond van publiceren wordt gevormd door het besef, dat de vele patiënten, die aan de onderzoeken hebben meegewerkt iets mogen terugverwachten voor hun deelname. Bij voorkeur via de reguliere media en de moderne, maar als dat niet mogelijk blijkt alleen via deze virtuele weg, die in de periode 1981-1986 nog niet bestond.
Deze publicaties leveren statistisch getoetste bevindingen, die erop wijzen, dat chronische pijn niet zo'n subjectief, ongrijpbaar fenomeen is, als altijd werd en wordt gedacht.
De reden voor publicatie op deze site is onder andere gelegen in de omstandigheden, dat 25 jaar onderzoek wordt gezien als "verouderd" en niet (meer) relevant en daardoor nauwelijks meer is te publiceren in de traditionele media. Ook de beoordelingsnormen voor nieuw te ontwikkelen onderzoek zijn verscherpt. Wettelijke normen omtrent het omgaan met proefpersonen en de schriftelijke verslaglegging zijn drastisch gewijzigd. Verder spelen commerciële aspecten van de media en belangen bij "citation-indexen" een rol. Toch zijn de uitkomsten van de onderzoeken belangwekkend genoeg, nog steeds medisch en maatschappelijk relevant, om te publiceren. Aan de lezer om het op waarde te schatten.
Inmiddels zijn recent drie van de vijf artikelen toch door een editorial board geaccepteerd en in een internationaal vaktijdschrift gepubliceerd. De andere drie worden nog getoetst aan de ontwikkelingen van de voorbije 25 jaar.

Resultaten van de onderzoeken:


  1. Chronische pijnplaatsen hebben een significant lagere temperatuur dan hun gezonde referentiepunten. P<=0.001
  2. Buikwandpijn kan te maken hebben met processen, die plaatsvinden, dan wel plaatsgevonden hebben in de buikorganen: Viscero-cutane reflexwegen bestaan bij de mens in vivo. P<=0.001
  3. Er is een correlatie met pijngevoel en gevonden infrarood thermografische meetgegevens: 1989: P=0.007 Spearman's Rho: 0.3328
  4. Infrarood videothermografie is een zeer sensitieve methode van diagnostiek (tot op fysiologisch niveau)
  5. Er is een zwakke aanwijzing, dat de pijnplaatsen beïnvloed worden door het effect van prostaglandines, waarbij de verschillende NSAID ‘s niet een gelijksoortige uitwerking hebben op de pijnplaatsen.
  6. Pentoxyphylline heeft een significant positief effect op zowel koude als warme pijnplaatsen. P<=0.001
  7. Er is een significant placebo-effect gevonden: temperatuurverhoging bij koude pijnplaatsen en temperatuurverlaging bij warme. Een mogelijke verklaring is spontaan herstel bij de onderzoeksgroep. In dat geval is chronische pijn GEEN statisch restverschijnsel, maar een beloopsproces.

lees meer >>
maart 2014


In 2015 zijn twee artikelen gepubliceerd: Hypotheses met betrekking tot ontstaansmogelijkheden van Chronische pijn en CRPS (voorheeen dystrofie genoemd).
In de ene hypothese wordt ingegaan op het mogelijk bestaan van een biologisch meet en regelsysteem. Immers een volledig geautomatiseerd systeem als een levend biologisch organisame kan niet zonder allerlei meet en regelsystemen. Een fraai voorbeeld van zo'n meet en regelsysteem is de 28 daagse menstruele cyclus, die door hormonen wordt bestuurd. Maar de hormoonconcentraties in deze periode kunnen de gebeurtenissen niet alleen verklaren. Daarvoor is minstens één ander samenwerkend systeem nodig. De essenties van zo'n systeem zijn in 1977 al beschreven. In een artikel is dat nader uitgewerkt: "A theoretical model of biochemical control engineering based on the relation between oestrogens/progestagens and prostaglandins." Dit model besturingssysteem kan ook worden toegepast op de verschijnselen bij chronische pijn. Het is beschreven in "CRPS A contingent hypothesis with prostaglandins as crucial conversion factor. "

Worden de uitgangspunten van het meet- en regelsysteem toegepast op chronische pijn, dan blijkt plotseling, dat CRPS niet een aparte aandoening is, maar een vorm van chronische pijn in hetzelfde ziekteproces, die alleen verschilt door de fase, waarin het verkeert. De theorie wordt geillustreerd door een casus beschrijving van een postoperatieve complicatie. Een operatie, waarbij CRPS niet heel zeldzaam voorkomt en chronische pijn zelfs bij 10%.

08 Maart 2016.

Published on 23/10/2016 by Henk