Postoperatieve CRPS preventie

Postoperatieve CRPS preventie een hypothese op basis van een Case Report

e4429efed1-thermograaf2.jpg

De Philips Thermograaf, zoals gebruikt in de jaren 1980-1989. De camera woog ongeveer 40 kg en was ontwikkeld voor defensiedoeleinden door BOFORS. De meetsensor werd gekoeld door vloeibare stikstof.
Hieronder een moderne thermograaf van FLIR:

       ONDERZOEKSRESULTATEN
          CASE REPORT
 Postoperatieve CRPS preventie : een hypotheseAbstract
Dit artikel bespreekt aan de hand van een case report een nog niet beschreven experimentele aanpak bij een ,door een interne nabloeding gecompliceerde ,Total Hip Prothese (THP). Enerzijds betreft dit een experimentele medicatiewijziging van de pijnbestrijding, anderzijds een longitudinale studie met infrarood thermografie naar verandering van de autonome regelfunctie in het aangetaste been. Het gezonde been fungeerde als referentie. Een aanvankelijk goed verlopende THP operatie werd gecompliceerd door een postoperatieve bloeding, waarbij naar schatting 1.5 liter bloed intern in het bovenbeengebied is weggestroomd. Drie maal binnen tien dagen na de operatie werd een VAS-score bereikt, die het maximum van 10 te boven ging. Eén daarvan is waarschijnlijk medicamenteus (SUMATRIPTAN) veroorzaakt. Bij de eerste maal op de dag van ontslag werd een Hb controle uitgevoerd en een röntgencontrole op de positie van de prothese. De medicatie werd met 25 mg indomethazine verhoogd tot paracetamol 4x daags 1000 mg en indomethazine 25 mg 4 x daags. Bij een recidief, een week later, werd deze medicatie door de patiënt zelf acuut gestaakt en vervangen door 3x daags 400 mg Pentoxifylline (PTX) oraal. De VAS- score daalde hierna van > 10 naar 1 binnen één dag en is daarna niet meer hoger geweest dan 4. Tien dagen na de operatie kreeg de patiënt de beschikking over een infrarood thermografie apparaat en vervolgens werden ’s morgens en ’s avonds volgens standaardprocedure beide bovenbenen ventraal en dorsaal gemeten gedurende 47 dagen. Vastgelegd werden de gemiddelde temperaturen van de meetgebieden en de daarin voorkomende maxima en minima.

Op de dag van medicatiewisseling werden typische infrarood beelden gevonden, die de pijn en het verdwijnen ervan zou kunnen verklaren. Bij de vervolgmetingen werd een opmerkelijke overeenkomst gevonden tussen alle meetwaarden na rusttoestand en in mindere mate ’s avonds na dagactiviteit. Deze overeenkomst is niet toe te schrijven aan identieke beelden links en rechts. De beelden links en rechts waren niet identiek. Ook de maxima en minima verschilden per dag van plaats.

Geconcludeerd wordt, dat door of ondanks PTX een (verandering van) sensitisatie toestand kan zijn ontstaan in een segmentaal gedeelte van het spinale merg, waarbij linker en rechter zijde elkaar gespiegeld hebben gesynchroniseerd en waarbij een invloed van hogere centra aanwezig kan zijn geweest. Een dergelijk proces van synchronisatie zou een rol kunnen spelen in de mogelijkheid van het “overslaan” van een actief CRPS proces naar de hetero-laterale zijde, al worden hiervoor in de bestaande literatuur geen aanknopingspunten gevonden.

De Full Text PDF van het artikel is hier te downloaden.
Voor het lezen is medische scholing wel vereist.

Oktober 2016

Published on 31/10/2016 by Henk